EISTEDDFOD HOELION 8, 2023

  NOS WENER 27ain o HYDREF

  7.30 y.h.

  Yn Nhafarn Ffostrasol

  Bydd modd archebu bwyd yn ystod y noson

  EITEMAU LLWYFAN

  1. Jôc neu stori – testun agored
  2. Stori a Sain
  3. Sgets – testun agored
  4. Cân ddigri – testun agored
  5. Côr – I Bob Un Sydd Ffyddlon (geiriau ar y cefn)

  EITEMAU GWAITH CARTREF

  1. Brawddeg ar y gair FFOSTRASOL
  2. Brysneges ar y llythyren D
  3. Limrig yn cynnwys y llinell “I Ffrainc yr aeth Geraint i’r rygbi”
  4. Creu arwyddair gwreiddiol i unrhyw sefydliad
  5. Telyneg – Dathlu
  6. Cerdd Ddigri – Y Trip Anfoner y gwaith cartref erbyn y dyddiad cau sef Hydref 20fed at y beirniad Ceri Wyn Jones, drwy ebost i ceri.catrin@btinternet.com neu drwy’r post i Brynteg, Heol Felin Newydd, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QT.

  AMODAU

  1. Ni wobrwyr oni bydd teilyngdod
  2. Bydd y telerau arferol mewn grym
  3. Cymraeg fydd iaith yr Eisteddfod a disgwylir i’r iaith honno fod yn weddus
  4. Bydd barn yr Is-bwyllgor yn derfynol
  5. Y gangen fuddugol i sicrhau fod tlws yr Eistddfod ar gael i’r Eisteddfod nesaf
  6. Rhaid dangos parch at y Beirniaid o leiaf hyd at ddiwedd yr Eisteddfod
  7. Un cynnig a ganiateir gan bob cangen ar y cystadleuaethau llwyfan
  8. Enillwyr y Goron a’r Gadair fydd yn gyfrifol am eu dychwelyd i’r Eisteddfod nesaf

  GWOBRAU

  1. Ni ddyfernir gwobr yn yr Adran Gwaith cartref i enillydd absennol
  2. Gwobrwyir Cadair yr Eisteddfod i enillydd y Delyneg a’r Goron i enillydd y Gerdd Ddigri
  3. Cyflwynwir Tlws Cangen Beca i’r gangen a’r nifer mwyaf o bwyntiau yn y cystadlaethau llwyfan.
  4. Cyflwynir Tlws Cangen Aberporth i’r gangen sydd wedi cyflwyno’r eitem orau ar y llwyfan yn marn y Beirniad
  5. Cyflwynir Tlws Coffa Huw ‘Bach’ Griffiths i’r Côr buddugol
  6. Cyflwynir Tlws yr Eisteddfod i’r gangen sydd wedi ennill y marciau uchaf

  Can y côr

  I bob un sydd ffyddlon
  Dan Ei faner Ef,
  Mae gan Iesu goron
  Fry yn nheyrnas nef:
  Lluoedd Duw a Satan
  Sydd yn cwrdd yn awr:
  Mae gan blant eu cyfran
  Yn y rhyfel mawr.

  Cytgan:
  I bob un sydd ffyddlon,
  Dan Ei faner Ef,
  Mae gan Iesu goron
  Fry yn nheyrnas nef.

   Medd-dod fel Goliath
  Heria ddyn a Duw;
  Myrdd a myrdd garchara
  Gan mor feiddgar yw;
  Brodyr a chwiorydd
  Sy’n ei gastell prudd:
  Rhaid yw chwalu’i geyrydd,
  Rhaid cael pawb yn rhydd.

   Awn i gwrdd y gelyn,
  Bawb ag arfau glân;
  Uffern sydd i’n herbyn
  A’i phicellau tân.
  Gwasgwn yn y rhengau,
  Ac edrychwn fry;
  Concrwr byd ac angau
  Acw sydd o’n tu!