Cyfarfod Mawrth 2024

  Cyfarfu’r aelodau yng Nghaffi Beca yn ôl ein harfer a hynny ar nos Fercher,

  Mawrth 27ain. Coesawyd yr aelodau a’r siaradwr gwadd, sef Geraint James,

  Awen Teifi  ynghyd gan y cadeirydd, Eifion Evans. Diolchodd Geraint yn

  gyntaf am y croeso ac am y gwahoddiad i siarad.

  Dechreuodd wrth siarad am hanes y busnes a tharddiad y cyfan sef Siop DJ ac

  Awen Teifi. Soniodd am ei fagwraeth yn Wdig, a’i amser fel crwt ifanc yn

  Ysgol Wdig ac Ysgol Uwchradd Abergwaun. Nododd am y profiad da a fagodd yn

  ifanc iawn wrth helpu mas a gweithio yn y garej yn Wdig, cyn mynd ymlaen o

  hynny i werthu yswiriant ac wedyn I fod yn bostmon.

  Wedyn ar ol priodi, prynodd Geraint a Sian siop yn Abergwaun a sefydlu

  busnes o’r newydd sef Siop DJ. Yna, gweld bod bwlch yn y farchnad a chyfle

  yn Aberteifi wedi i Siop y Castell gau. Wedi hyn, aethant ati i sefydlu ail

  fusnes sef Awen Teifi a agorwyd yn gyntaf yng Nghanolfan Teifi yn Awst 1999.

  Prynont 23 Stryd Fawr, Aberteifi, ac agor yn y man presennol ym Mehefin

  2001. Gwnaeth lleoliad y busnes a gofod ychwanegol, eu galluogi i gadw tipyn

  mwy o stoc e.e teganau a Lego ayyb. Yna aethant ymlaen i agor oriel o waith

  celf  Aneurin Jones yn 2005, gan ehangu’r oriel ymhellach gyda lluniau

  Meirion Jones, ac yna ei wraig Joanna.

  Wedyn, fe wnaethant y penderfyniad i gau Siop DJ cyn diwedd 2006, gan fod y

  siop yn Aberteifi yn ffynnu’n fwy. Wedyn symudon nhw o Abergwaun, i fyw i

  ardal Eglwyswrw a chanolbwyntio ar y siop yn Aberteifi yn 2006.

  Soniodd Geraint am y ffordd y mae wedi gweld llawer o newidiadau yn

  Aberteifi er budd y dref, ac mae’r nifer o bobl sydd bellach yn dod i

  Aberteifi wedi cynyddu’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Cafwyd noson

  hyfryd yng nghwmni pawb, a diolchodd Geraint unwaith yn rhagor i bawb am y

  gwahoddiad.

  Diolchodd Eifion i Geraint am noson wych, cyn i ni fwynhau basned o gawl bendigedig Robert, diolch Rob.

  Geraint yn cyflwyno