Eisteddfod 2018

  EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR HOELION  2018

   NOS WENER, 2ail  o FAWRTH 2018 am 7.30 yr hwyr

  yng Ngwesty Llanina, Llanarth, SA47 0NP.

  Bydd cawl ar gael ar y noson am bris rhesymol

   

  RHAGLEN YR EISTEDDFOD

   EITEMAU LLWYFAN

  1. Jôc
  2. Cân Actol “ Hunan ddewisiad “
  3. Sgets – Yn Meddygfa Doctor. ( Dim mwy na 5 munud).
  4. Bwyta 4 “ Cream Cracer “ ac yn unionsyth adrodd pennill cynta o “MAE HEN WLAD FY NHADAU”
  5. Côr – Cân werin  (geiriau Gwenno Penygelli – islaw))

  Disgwylir i bob cangen gystadlu ar bob un o’r testunau llwyfan.

  Marciau: 5 pwynt am gystadlu, 3 pwynt i’r cyntaf, 2 bwynt i’r ail, 1 pwynt i’r trydydd.

   

  EITEMAU CARTREF

  1. Ysgrifennu baled ddigri —‘ Y Mart ‘
  2. Limrig yn cynnwys y llinell ‘ Hen fenyw fach neis yw Terisa ’
  3. Telyneg – Heddwch
  4. Cartwn —— TRYMP ( Nid mwy na A4 )
  5. Brys neges ar y llythyren ( B ) — Nid mwy na 10 gair a nid brawddeg.

  Anfoner y cyfansoddiadau erbyn y dyddiad cau, sef Dydd Gwener  23 ain o Chwefror 2018, at y beirniad:  Dai Rhys Dafis  (E-bost:  daiandvera@gmail.com), neu bost arferol:  Dai Rhys Dafis , Pendre ,  Rhydlewis , Llandysul , Ceredigion, SA44 5SN.

  Ni dderbynnir cynigion wedi’r dyddiad cau. ( ond drwy GILDWRN  ! )

   

  AMODAU

  1. Ni wobrwyir oni bydd teilyngdod.
  2. Bydd y telerau arferol mewn grym.
  3. Y cystadleuwyr i ofalu am gopi i’r beirniad lle bo angen.
  4. Cymraeg fydd iaith yr Eisteddfod a disgwylir i iaith yr Eisteddfod fod yn weddus bob amser.
  5. Bydd barn pwyllgor yr Eisteddfod yn derfynol ymhob dadl.
  6. Y gangen fuddugol fydd yn gyfrifol am ddychwelyd y tlws i’r Eisteddfod nesaf.
  7. Rhaid dangos parch at y beirniad o leiaf hyd at ddiwedd yr Eisteddfod.
  8. Un cynnig a ganiateir gan bob cangen ar y cystadlaethau llwyfan.
  9. Dim ond un enillydd o bob cangen fydd yn cael pwyntiau yn yr adran Eitemau Cartref.
  10. Enillwyr y Goron a’r Gadair fydd yn gyfrifol am eu dychwelyd i’r Eisteddfod nesaf.

   

   GWOBRAU

   Ni ddyfernir gwobr yn yr adran Eitemau Cartref i enillydd absennol.

  Gwobrwyir cadair yr Eisteddfod i enillydd y Faled  ddigri a choron yr Eisteddfod i enillydd y Delyneg.

  Cyflwynir tlws Cangen Beca i’r gangen â’r nifer mwyaf o bwyntiau yn y cystadlaethau llwyfan.

  Cyflwynir tlws Cangen Aber-porth i’r gangen sydd wedi cyflwyno’r eitem orau ar y llwyfan ym marn y beirniad.

  Cyflwynir tlws yr Eisteddfod i’r gangen sydd wedi ennill y marciau uchaf.

   

  Cystadleuaeth y Côr-  Gwenno Penygelli

   Rwy’n ddeg ar hugain oed,                                Roedd yno bwdin pys

  Ac arna’i chwant priodi,                                     A hwnnw ar hanner ferwi,

  Geneth ysgafn droed,                                         Y cwc wedi torri’i bys

  Fel Gwenno Penygelli,                                        A cholli’r cadach llestri.

  Maen ganddi ddillad crand,                               Cig y maharen du

  Ac  mae hi’n eneth bropor,                                Yn wydyn yn ei gymale,

  A deg punt yn y banc,                                         Potes maip yn gry’

  Ar ôl ei modryb Gaenor,                                     A chloben o baste fale.

  Di wec ffal di lal lal la,                                         Di wec………….

  Di wec ffal di lal lal la,

  Di wec ffal di lal lal la la la la

   

  Mae gennyf het Jim Cro

  Yn barod i fy siwrne

  A sgidie o groen llo

  A gwisg o frethyn cartre.

  Mae gennyf dŷ yn llawn

  Yn barod i’w chroesawu

  A phedair tas o fawn

  A dillad ar fy ngwely

  Di wec ……

   

  Mae gennyf ddafad ddu

  Yn pori ar Eryri,

  Chwyaden, cath a chi,

  A gwartheg lond y beudy.

  Mi fedraf dasu a thoi

  A chanu a dal arad,

  A gweithio heb ymdroi

  A thorri gwrych yn wastad

  Di wec…………