Rhaglen Yr Eisteddfod -2019

   RHAGLEN YR EISTEDDFOD
  EITEMAU LLWYFAN

  1. STORI A SAIN
  2. DWEUD JÔC NEU ADRODD STORI
  3. CÂN ACTOL NEU DDIGRI
  4. SGETS – AGORED ( DIM FWY NA 5 MUNUD )
  5. COR – CALON LANDISGWYLIR I BOB CANGEN GYSTADLU AR BOB UN O’R TESTUNAU LLWYFAN.
   MARCIAU : 5 PWYNT AM GYSTADLU, 3 PWYNT I’R CYNTAF, 2 BWYNT I’R AIL, 1 PWYNT I’R TRYDYDD.

   EITEMAU CARTREF

   BRAWDDEG AR Y GAIR “CEREDIGION”

   2. LIMRIG YN CYNNWYS Y LINELL “TRA’N CERDDED MYNYDDOEDD PRESELI”

   3. BRYSNEGES AR Y LYTHYREN “M” ( DIM MWY NA 10 GAIR )

   4. TELYNEG NEU CERDD GOFFA –   “COFIO”

   5. CERDD DDIGRI –   “CADW’N HEINI”

  ANFONER Y CYFANSODDIADAU ERBYN Y DYDDIAD CAU SEF DYDD GWENER, MAWRTH 8fed 2019 I EURFYL LEWIS, LLUEST, LLANGLYDWEN, HENDY GWYN AR DAF, SIR GAR, SA34 0XP.     E-Bost:   eurfyllewis@btinternet.com

  NI DDERBYNIR UNRHYW DDEUNYDD WEDI’R DYDDIAD CAU.

   

   

  AMODAU
  1. NI WOBRWYIR ONI BYDD TEILYNGDOD.
  2. BYDD Y TELERAU ARFEROL MEWN GRYM.
  3. Y CYSTADLEUWYR I OFALU AM GOPIAU I’R BEIRNIAID.
  4. CYMRAEG FYDD IAITH YR EISTEDDFOD A DISGWYLIR I IAITH YR EISTEDDFOD FOD YN WEDDUS BOB AMSER.
  5. BYDD BARN PWYLLGOR YR EISTEDDFOD YN DERFYNOL YMHOB DADL.
  6. Y GANGEN FUDDUGOL FYDD YN GYFRIFOL AM DDYCHWELYD Y TLWS I’R EISTEDDFOD NESAF.
  7. RHAID DANGOS PARCH TUAG AT Y BEIRNIAID HYD AT O LEIAF DDIWEDD YR EISTEDDFOD.
  8. UN CYNNIG A GANIATEIR O BOB CANGEN AR Y CYSTADLAETHAU LLWYFAN.
  9. DIM OND UN ENILLYDD O BOB CANGEN FYDD YN CAEL PWYNTIAU YN YR ADRAN EITEMAU CARTREF.
  10. ENILLYDD Y GORON A’R GADAIR FYDD YN GYFRIFOL AM EU DYCHWELYD I’R EISTEDDFOD NESAF.

   

   

  GWOBRAU
  1. NI DDYFERNIR GWOBR YN YR ADRAN EITEMAU CARTREF I ENILLYDD ABSENNOL.
  2. GWOBRWYIR CADAIR YR EISTEDDFOD I ENILLYDD Y GERDD DDIGRI.

  1. GWOBRWYIR CORON YR EISTEDDFOD I ENILLYDD Y DELYNEG.
   4. CYFLWYNIR TLWS CANGEN BECA I’R GANGEN A FWYAF O BWYNTIAU YNG NGHYSTADLAETHAU LLWYFAN.
   5. CYFLWYNIR TLWS YR EISTEDDFOD I’R GANGEN SYDD WEDI ENNILL Y MARCIAU UCHAF.
  2. CYFLWYNIR TLWS CANGEN ABERPORTH I’R GANGEN SYDD WEDI CYFLWYNO’R EITEM ORAU AR Y LLWYFAN YM MARN Y BEIRNIAID.

  EISTEDDFOD FFUG YR HOELION WYTH 2019

  NOS WENER, MAWRTH 15fed, 2019

  YNG NGHAFFI BECA, EFAILWEN

  AM 7.30 O’R GLOCH.

   

  CALON LAN

  Nid wy’n gofyn bywyd moethus,

  Aur y byd na’i berlau mân:

  Gofyn ‘rwyf am galon hapus,

  Calon onest, calon lân.

   

  Cytgan:

  Calon lân yn llawn daioni,

  Tecach yw na’r lili dlos:

  Dim ond calon lân all ganu-

  Canu’r dydd a chanu’r nos.

   

  Pe dymunwn olud bydol,

  Chwim adenydd iddo sydd;

  Golud calon lân, rinweddol,

  Yn dwyn bythol elw fydd.

   

  Hwyr a bore fy nymuniad

  Gwyd i’r nef ar adain cân

  Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,

  Roddi i mi galon lân.