Eiteddfod Ffug yr Hoelion Wyth 2017

  Eisteddfod Ffug yr Hoelion Wyth 2017
  Lleoliad: Gwesty’r Talbot, Tregaron
  Dyddiad: Dydd Sadwrn 11eg Mawrth 2017, Gweinyddir cawl am 7.30 yr hwyr
  Arweinydd: Mr Dai Jones (Llanilar)
  Beirniaid: Mr Euros Lewis, Mr Arwel Jones

  RHAGLEN YR EISTEDDFOD
  EITEMAU LLWYFAN

  1. Jôc ( Ni chaniateir rhai anweddus!!)
  2. Meimio i gan Gymreig o’ch dewis
  3. Dewis o sgets neu ddeialog (cyfyngir amser y perfformiad i bum munud ar y mwyaf)
  4. Stori a sain (Rhoddir stori i’r cystadleuwyr ar y noson gan y beirniad – yna un person i’w darllen a’r llall i greu synnau priodol y disgrifir yn y darlleniad)
  5. Côr Susana (gweler geiriau isod)

  Disgwylir i bob cangen gystadlu ar ar bob un o’r testunau llwyfan.
  Marciau: 5 pwynt am gystadlu, 3 pwynt i’r cyntaf, 2 bwynt i’r ail, 1 pwynt i’r trydydd

  EITEMAU CARTREF

  1. Brawddeg wedi llunio ar “TWM SION CATI”

  2. Limerig: Cwblhau llinellau 1,2, a 5 isod
  1 ……………………………
  2 …………………………….
  3 Yn wir yr oedd llynedd
  4 Yn brawf i’r amynedd
  5 …………………………….

  3. Creu tair dihareb wreiddiol, newydd sy’n berthnasol i’r oes ohoni.

  4. Cerdd goffa (Testun agored)

  5. Cerdd ddigri ar y testun “Wal”

  Anfoner y cyfansoddiadau, (ynghyd ag enw ffug y cystadleuydd) erbyn y dyddiad cau, sef dydd Sadwrn 4edd Mawrth 2017 at y beirniad: Arwel Jones (e-bost: rocetarwel@yahoo.com)

  neu bost arferol:
  Arwel Jones,Garreg Lwyd, Ffordd Penglais, Aberystwyth,Ceredigion ,SY23 2EU

  Ni dderbynnir cynigion wedi’r dyddiad cau.

  AMODAU

  1. Ni wobrwyir oni bydd teilyngdod.
  2. Bydd y telerau arferol mewn grym.
  3. Y cystadleuwyr i ofalu am gopi i’r beirniad lle bo angen.
  4. Cymraeg fydd iaith yr Eisteddfod a disgwylir i iaith yr Eisteddfod fod yn weddus bob amser
  5. Bydd barn pwyllgor yr Eisteddfod yn derfynol ymhob dadl.
  6. Y gangen fuddugol fydd yn gyfrifol am ddychwelyd y tlws i’r Eisteddfod nesaf.
  7. Rhai dangos parch at y beirniaid o leiaf tan ddiwedd yr Eisteddfod.
  8. Un cynnig a ganiateir gan bob cangen ar y cystadleuthau llwyfan.
  9. Dim ond un enillydd o bob cangen fydd yn cael pwyntiau yn yr adran Eitemau Cartref.
  10.Enillwyr y Goron a’r Gadair fydd yn gyfrifol am eu dychwelyd i’r Eisteddfod nesaf

  GWOBRAU

  Ni ddyfernir gwobr yn yr adran Eitemau Cartref i enillydd absennol.

  Gwobrwyir cadair yr Eisteddfod i enillydd y Gerdd Ddigri a choron yr Eisteddffod i enillydd y Gerdd Goffa.

  Cyflwynir tlws Cangen Beca i’r gangen a’r nifer mwyaf o bwyntiau yn y cystadlaethau llwyfan.

  Cyflwynir tlws Cangen Aberporth i’r gangen sydd wedi cyflwyno’r eitem orau ar y llwyfan ym marn y beirniad.

  Cyflwynir tlws yr Eisteddfod i’r gangen sydd wedi ennill y marciau uchaf.

  Geiriau’r gan – SUSANA

  Mae merch fach dwt a theidi iawn
  Yn byw yn nymbr thri
  A phan ddaw’r nos rwy’n myned draw
  Am dro bach ati hi

  O Susana o paid a’m gadael i,
  Rwy’n dod bob nos i roddi cnoc
  Ar ffenest nymbr thri

  Trwy wynt a glaw mi af i’w gweld
  Yn ysgon iawn fy nhrod
  A galw wrth y ffenest fach
  Susana rwyt ti’n dod

  Rwy’n meddwl gweld ei thad cyn hir
  I ofyn am ei llaw
  Ond gan ei fod yn glamp o ddyn
  Rwy’n gorfod cadw draw

  Susana fach o bob rhyw ferch
  Yw’r orau sydd yn bod
  A gaf i ddweud wrth ddrws y llan
  Susana rwyt ti’n dod