Eisteddfod Ffug yr Hoeilion Wyth 2016

  Eisteddfod Ffug yr Hoelion Wyth 2016

  RHAGLEN YR EISTEDDFOD

  EITEMAU LLWYFAN

  1. Jôc

  2. Unawd neu grŵp bach – unrhyw alaw werin (caniateir geiriau amgen)

  3. Sgets – Y Castell

  4. Côr – Sosban Fach (geiriau ar ddiwedd yr adroddiad yma)

  Disgwylir i bob cangen gystadlu ar bob un o’r testunau llwyfan.
  Marciau: 5 pwynt am gystadlu, 3 phwynt i’r cyntaf, 2 bwynt i’r ail, 1 pwynt i’r trydydd.

  EITEMAU CARTREF

  1. Brawddeg ar y gair TAFARN

  2. Limrig yn cynnwys y llinell ‘Un diwrnod i lawr yn Sir Benfro’

  3. Telyneg – Arwr

  4. Baled/Cerdd Ddigri – Y Ddamwain

  Anfoner y cyfansoddiadau erbyn y dyddiad cau, sef Dydd Gwener 26 Chwefror 2016, at y beirniad: Rhidian Evans (E-bost: rhidian_evans@hotmail.com),
  neu bost arferol: Rhidian Evans, Dolawenydd, Heol Caemorgan, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1QU.

  Ni dderbynnir cynigion wedi’r dyddiad cau.

  AMODAU

  1. Ni wobrwyir oni bydd teilyngdod.
  2. Bydd y telerau arferol mewn grym.
  3. Y cystadleuwyr i ofalu am gopi i’r beirniad lle bo angen.
  4. Cymraeg fydd iaith yr Eisteddfod a disgwylir i iaith yr Eisteddfod fod yn weddus bob amser.
  5. Bydd barn pwyllgor yr Eisteddfod yn derfynol ymhob dadl.
  6. Y gangen fuddugol fydd yn gyfrifol am ddychwelyd y tlws i’r Eisteddfod nesaf.
  7. Rhaid dangos parch at y beirniad o leiaf hyd at ddiwedd yr Eisteddfod.
  8. Un cynnig a ganiateir gan bob cangen ar y cystadlaethau llwyfan.
  9. Dim ond un enillydd o bob cangen fydd yn cael pwyntiau yn yr adran Eitemau Cartref.
  10. Enillwyr y Goron a’r Gadair fydd yn gyfrifol am eu dychwelyd i’r Eisteddfod nesaf.

  GWOBRAU

  Ni ddyfernir gwobr yn yr adran Eitemau Cartref i enillydd absennol.

  Gwobrwyir cadair yr Eisteddfod i enillydd y Faled/Gerdd ddigri a choron yr Eisteddfod i enillydd y Delyneg.

  Cyflwynir tlws Cangen Beca i’r gangen â’r nifer mwyaf o bwyntiau yn y cystadlaethau llwyfan.

  Cyflwynir tlws Cangen Aber-porth i’r gangen sydd wedi cyflwyno’r eitem orau ar y llwyfan ym marn y beirniad.

  Cyflwynir tlws yr Eisteddfod i’r gangen sydd wedi ennill y marciau uchaf.

  Geiriau’r gan – Sosban Fach

  Mae bys Meri Ann wedi brifo
  a Dafydd y gwas ddim yn iach.
  Mae’r baban yn y crud yn crïo
  a’r gath wedi sgrapo Joni bach.

  Sosban fach yn berwi ar y tân,
  Sosban fawr yn berwi ar y llawr,
  A’r gath wedi sgrapo Joni bach.
  Dai bach y sowldiwr, Dai bach y sowldiwr
  Dai bach y sowldiwr a chwt ei grys e ma’s.

  Mae bys Meri Ann wedi gwella
  a Dafydd y gwas yn ei fedd.
  Mae’r baban yn y crud yn gwenu
  a’r gath wedi huno mewn hedd.

  Sosban fach yn berwi ar y tân,
  Sosban fawr yn berwi ar y llawr,
  A’r gath wedi sgrapo Joni bach.
  Sut grys oedd ganddo, Sut grys oedd ganddo,
  Sut grys oedd ganddo: Un wen â streipen las.

  Sosban fach yn berwi ar y tân,
  Sosban fawr yn berwi ar y llawr,
  A’r gath wedi sgrapo Joni bach.