Cinio Dathlu’r 40 Cangen Beca Ebrill 26ain 2024

  Cynhaliwyd cinio dathlu Hoelion Wyth Beca yn 40 oed yng Nghaffi Beca, Efailwen ar nos Wener, Ebrill 26ain. Croesawyd pawb ynghyd gan y Cadeirydd Eifion Evans cyn iddo alw ar y Parchedig Ken Thomas i offrymu gras.

  Cawsom wledd ardderchog fel arfer, wedi ei weini gan staff cwrtais a serchog y caffi.

  Bu Eurfyl yn darllen y cyfarchion canlynol wrth y canghennau, cyn galw ar John Jones, Cadeirydd Cymdeithas yr Hoelion Wyth i’n cyfarch. Yn ogystal a’n cyfarch a darllen cerdd er cof am Huw Griffiths ( Huw bach ) roedd John hefyd wedi llunio soned ac englyn gwych ar gyfer yr achlysur – gwelir y cyfan isod.

  Yr awen a ddaeth o’r meini

  I’r gwir Gymry sefydlu,

  Yr Hoelion fel Cor y Cewri

  A Beca yn ei pob yfory.

  Dathlu nawr y deugain, y ddawn

  O gadw’r Hoelen rhag gwyro,

  Yr iaith a diwylliant y fro

  Ond am ein cyn Hoelion, rhaid cofio.

  Calfin Griffiths, ar ran Cangen Sion Cwilt

  Mae’n braf fod Cangen Beca

  Yn cyrraedd deugain oed,

  A braf gweld bod ei hoelion

  Mor ifanc ag erioed!

  John y Graig ( 99 oed ), ar ran Cangen Aberporth

  Llongyfarchiadau gwresog i chi ar gyrraedd 40 mlynedd ers sefydlu’r gangen. Dymuniadau gorau i chi, yn swyddogion ac aelodau, gan obeithio yr ewch o nerth i nerth wrth edrych ymlaen ddegawd i ddathlu eto yn 50 oed.

  Wyn Evans, ar ran Cangen Hendy Gwyn

  Hoelion 8    Cangen Beca yn dathlu’r deugain

  Mae ysbryd Twm Carnabwth yn y tir-

  ar ferched Beca ef heb os oedd ben.

  A heno yn y caffi, wele’r gwir

  wrth weld yr hoelion yn yr Efailwen.

  Ei ddisgynyddion yw pob un rwyn siwr,

  gwŷr cadarn,penderfynol,bois y gad

  sy’n dilyn ’siampl dewrder mawr y gŵr,

  a amddiffynnodd ormes a phob brad.

  Bydd Eurfyl,Eifion Blaensawd,Vernon Cross

  a Lenard John,Ken Mot; mae’n rhestr faith,

  yn gwarchod ein diwylliant byw heb os

  gan sicrhau parhad  i’n hil a’n hiaith.

  wrth ddathlu’r ruddem curwn nawr y drwm,

  mae hoelion Beca’n fyw yng ngwaddol Twm.

  Cael blas ar gymdeithasu – ein hoelion

  Llawn hwyl, heno’n dathlu.

  Ein golau drwy’r dyddiau du

  A’u dawn dros beint, – cyd dynnu.

  Cyfarchion penblwydd hapus a dymuniadau gorau am noson gofiadwy iawn wrth ddathlu’r deugain. Ymlaen at yr hanner cant a mwy.

  John Jones, ar ran Cangen Cors Caron

                                                                       Cofio Huw

  (HUW -aelod gwerthfawr o gangen Beca. Roedd e wrth ei fodd ymhob Eisteddfod. Ef oedd ceidwad y cledd ac uchafbwynt y noson bob blwyddyn oedd ei weld yn arwain y cor unedig ar y diwedd.

                                          Fe ddaeth a’i wen flynyddol

                                          I’n llonni gyda’i sbri,

                                          Yr hoelen 8 ragoraf

                                          Oedd hwn i’n ‘steddfod ni.

                                         Ei egni a’i frwdfrydedd

                                          Lifeiriai dros y lle,

                                          A cheidwad cledd arbennig,-

                                          roedd Huw’n ei seithfed ne’.

                                         Anghofiwch y cadeirio

                                         A’r goron-,rhowch hi lawr.

                                        Uchafbwynt yr eisteddfod

                                         Oedd arwain y cor mawr.

                                         Pwy ddaw yn awr i ddilyn

                                        Ac arwain cor di-glem?

                                        A ‘Chalon lan’ yn morio

                                        A ninnau heb ein gem.

                                       A thra bydd hoelen loyw’n

                                        Disgleirio is y nen.

                                       Ie,hoelen 8 fydd honno

                                        A Huw fydd arni’n ben.

                                  Hwn oedd ein hysbrydoliaeth

                                   Ein hangor wrth y llyw,

                                   Hwn oedd yr hoelen loywaf,

                                   Ein ‘steddfod ni oedd Huw.

                                                                                            John Jones

  Ar ol i John siarad, gwnaeth Eifion gyflwyno a croesawu’r wraig wadd sef Heledd Cynwal o Bethlehem ger Llandeilo. Mae Heledd yn wyneb cyfarwydd iawn ar y teledu – fe’i gwelir yn cyflwyno rhaglenni Cynefin, Cor Cymru, Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol ar S4C. Mae hi hefyd yn lais cyfarwydd ar y radio, yn cyflwyno rhaglen Bore Cothi o bryd i’w gilydd. Roedd Heledd wedi dod a nifer o eitemau oedd yn meddwl llawer iddi, yn cynnwys lamp glowr, ( glowr oedd ei thadcu ) llun teuluol, llun cartref y teulu yng Nghw Cynwal, ynghyd a llawer o eitemau arall a bu’n esbonio arwyddocad y cyfan mewn ffordd gartrefol a hwylus tu hwnt. Cawsom araith wych, yn llawn hiwmor ganddi ac roedd hi’n amlwg bod ei theulu yn bwysig iawn ac yn meddwl y byd iddi. Diolchodd Eifion i Heledd ac i John am noson wych, fydd yn aros yn hir yn y cof.

  Heledd yn cyflwyno
  Helen gyda swyddogion Beca a ‘r Cadeirydd Cenedlaethlol Y Bon John Jones