Cinio dathlu 40 y gangen

  Ar Nos Iau, Medi 26ain cynhaliwyd cinio arbennig i ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Cangen Hoelion Wyth Hendygwyn-ar-Daf.
  Daeth yr aelodau presennol ynghyd, yn ogystal â chyn-aelodau, i fwynhau pryd rhagorol o fwyd yng Nghlwb Rygbi Hendygwyn.
  Estynnwyd croeso i bawb yn cynnwys gwragedd a phartneriaid yr aelodau, gan y Cadeirydd Claude James. Yn bresennol roedd John Davies a oedd gyda’r diweddar Brifardd Dic Jones, wedi sylfaeni’r gangen gyntaf o’r Hoelion Wyth yn Aberporth. Cafodd groeso arbennig ynghyd â gŵr gwadd y noson sef Mr. Iorwerth Davies, (Ysgrifennydd cyntaf cangen Hendygwyn). Gyda Ithel Parri-Roberts, Mel Jenkins, Iorwerth Davies, Trefor Evans ac eraill, sefydlwyd y Gangen yn 1979 ac mae’n dal yn gryf hyd heddiw.

  Ar ôl y cinio, cafwyd araith bwrpasol gan Iorwerth, yn son am ddechreuad y gangen a’r hwyl oedd yn yr eisteddfodau cynnar; hefyd soniodd am ei atgofion ef a’i deulu o fyw yn yr ardal am saith mlynedd cyn symud ac ymgartrefu ym Mhenybont-ar-Ogwr.

  Yn dilyn araith Iorwerth, pleser oedd clywed cyfarchion canghennau eraill o’r Hoelion Wyth yn llongyfarch ein cangen ar gyrraedd y garreg filltir yma. Darllenodd y Cadeirydd gyfarchion wrth canghennau Beca, Cors Caron, Sion Cwilt a Wes Wes.

  Roedd y diolchiadau yng ngofal Verian Williams. Cyn gwneud hynny cyfeiriodd at y gefnogaeth ariannol mae’r gangen wedi ei roi i elusennau pell ac agos dros y blynyddoedd, hefyd am ymgyrch Gwin y Mimosa gan yr Hoelion Wyth yn genedlaethol sydd erbyn hyn wedi sicrhau fod trydydd siec o £5500 wedi ei chyflwyno er budd Ysgol y Cwm, Trefelin ym Mhatagonia.

  Diolchodd Verian yn gyntaf i Phil a Susan am baratoi’r ystafell ac i Christine James am arlwyo mor arbennig; hefyd i Iorwerth Davies am dderbyn y gwahoddiad ac am ei gyfraniad i’r noson. Diolchodd i Mel Jenkins, nid yn unig am drefniadau manwl y ginio, ond fel ein ‘Swyddog Adloniant’ am drefnu tripiau a chiniawau y gangen ers blynyddoedd; hefyd i’r Swyddogion i gyd am eu gwaith da yn y gangen, sef Claude James (Cadeirydd); Dewi James (Trysorydd) ac Ithel Parri-Roberts (ein cynrychiolydd ar Y Pwyllgor Cenedlaethol). Yn naturiol nid oedd yn bosibl anghofio cyfraniad Verian ei hun fel ein Ysgrifennydd sydd wedi trefnu siaradwyr gwych i’r cyfarfodydd ers llawer blwyddyn, a diolchwyd iddo ef gan y Cadeirydd.

  Bu’n noson arbennig iawn ac estynnwn groeso cynnes i unrhyw un sydd am ymuno â ni yn y dyfodol. Mae’r gangen yn cwrdd ar y nos Iau cyntaf o bob mis (o Fed i Mai) am 8 o’r gloch yn Lolfa Clwb Rygbi Hendygwyn. Dewch – byddwn yn falch i’ch gweld.

  Cangen Beca
  Llongyfarchiade mowr i chi, Hoelion Wyth Hendy Gwyn ar ddathlu deugain mlynedd ers sefydlu’r gangen nôl yn 1979. Mae’n garreg filltir bwysig yn eich hanes a dim ond un cangen sy’n henach na chi, sef cangen Aberporth.
  Gallwch ymfalchio yn y cyfraniad aruthrol mae’ch cangen wedi ei wneud tuag at fywyd diwylliannol Hendy Gwyn a’r ardal, yn ogystal ag o fewn Cymdeithas yr Hoelion Wyth.

  Dyma bennill neu ddou i’ch cyfarch.

  Llongyfarchiade gwresog, i Hoelion Hendy Gwyn,
  Ar ddathlu carreg filltir, Arbennig y nos hyn.

  Rhown ddiolch yma heno, Am bopeth da a gaed,
  Rhown ddiolch unwaith eto, Am bopeth da a wnaed.

  Gwarchod iaith fu’n bwysig iawn, Ac hefyd cymdeithasu,
  Gwnaethpwyd hyn i gyd a mwy, Am hynny diolch ichi.

  Hyderaf y gwnewch gofio, Wrth fynd ymlaen yn llawen,
  Arwyddair y Gymdeithas, Nid rhwd anrhydedd Hoelen.

  Pob llwyddiant i’r dyfodol, Na ellir ei ddarogan,
  Ond cofiwn gyda’n gilydd, Taw mlan o hyd ma Canan!

  Eurfyl Lewis, ar ran Cangen Beca a Cymdeithas yr Hoelion Wyth

  Cangen Cors Caron
  Llongyfarchiadau mawr i gangen Hoelion 8 Hen-dy-Gwyn-Ar-Daf ar gyrraedd penblwydd arbennig iawn, sef dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu. Mwynhewch y cinio heno a pheidiwch yfed gormod o win y Mimosa!
  John Jones (Cadeirydd Cangen Cors Caron)

  Cangen Sion Cwilt
  Llongyfarchiadau ar y penblwydd arbennig yn 40 – mwynhewch heno. Pob dymuniad da a cadwch fynd i’r dyfodol.
  Calfin (Cadeiridd) ar ran cangen Sion Cwilt.

  Cangen Wes Wes
  40 o flynyddoedd wedi mynd. Llongyfarchiade wrth Cangen Wes Wes. Dw i’n siwr cewch chi noson arbennig heno. Ma Ithel a Mel siwr o fod yn cofio’r noson ddechreuodd Cangen Hendy-gwyn……..nhw sy henaf siwr o fod!!!!!
  Diolch i chi gyd am gefnogi Cangen Wes Wes. Peter Rees

  Ar Nos Iau, Medi 26ain cynhaliwyd cinio arbennig i ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Cangen Hoelion Wyth Hendygwyn-ar-Daf.
  Daeth yr aelodau presennol ynghyd, yn ogystal â chyn-aelodau, i fwynhau pryd rhagorol o fwyd yng Nghlwb Rygbi Hendygwyn.
  Estynnwyd croeso i bawb yn cynnwys gwragedd a phartneriaid yr aelodau, gan y Cadeirydd Claude James. Yn bresennol roedd John Davies a oedd gyda’r diweddar Brifardd Dic Jones, wedi sylfaeni’r gangen gyntaf o’r Hoelion Wyth yn Aberporth. Cafodd groeso arbennig ynghyd â gŵr gwadd y noson sef Mr. Iorwerth Davies, (Ysgrifennydd cyntaf cangen Hendygwyn). Gyda Ithel Parri-Roberts, Mel Jenkins, Iorwerth Davies, Trefor Evans ac eraill, sefydlwyd y Gangen yn 1979 ac mae’n dal yn gryf hyd heddiw.

  Ar ôl y cinio, cafwyd araith bwrpasol gan Iorwerth, yn son am ddechreuad y gangen a’r hwyl oedd yn yr eisteddfodau cynnar; hefyd soniodd am ei atgofion ef a’i deulu o fyw yn yr ardal am saith mlynedd cyn symud ac ymgartrefu ym Mhenybont-ar-Ogwr.

  Yn dilyn araith Iorwerth, pleser oedd clywed cyfarchion canghennau eraill o’r Hoelion Wyth yn llongyfarch ein cangen ar gyrraedd y garreg filltir yma. Darllenodd y Cadeirydd gyfarchion wrth canghennau Beca, Cors Caron, Sion Cwilt a Wes Wes.

  Roedd y diolchiadau yng ngofal Verian Williams. Cyn gwneud hynny cyfeiriodd at y gefnogaeth ariannol mae’r gangen wedi ei roi i elusennau pell ac agos dros y blynyddoedd, hefyd am ymgyrch Gwin y Mimosa gan yr Hoelion Wyth yn genedlaethol sydd erbyn hyn wedi sicrhau fod trydydd siec o £5500 wedi ei chyflwyno er budd Ysgol y Cwm, Trefelin ym Mhatagonia.

  Diolchodd Verian yn gyntaf i Phil a Susan am baratoi’r ystafell ac i Christine James am arlwyo mor arbennig; hefyd i Iorwerth Davies am dderbyn y gwahoddiad ac am ei gyfraniad i’r noson. Diolchodd i Mel Jenkins, nid yn unig am drefniadau manwl y ginio, ond fel ein ‘Swyddog Adloniant’ am drefnu tripiau a chiniawau y gangen ers blynyddoedd; hefyd i’r Swyddogion i gyd am eu gwaith da yn y gangen, sef Claude James (Cadeirydd); Dewi James (Trysorydd) ac Ithel Parri-Roberts (ein cynrychiolydd ar Y Pwyllgor Cenedlaethol). Yn naturiol nid oedd yn bosibl anghofio cyfraniad Verian ei hun fel ein Ysgrifennydd sydd wedi trefnu siaradwyr gwych i’r cyfarfodydd ers llawer blwyddyn, a diolchwyd iddo ef gan y Cadeirydd.

  Bu’n noson arbennig iawn ac estynnwn groeso cynnes i unrhyw un sydd am ymuno â ni yn y dyfodol. Mae’r gangen yn cwrdd ar y nos Iau cyntaf o bob mis (o Fed i Mai) am 8 o’r gloch yn Lolfa Clwb Rygbi Hendygwyn. Dewch – byddwn yn falch i’ch gweld.

  Cangen Beca
  Llongyfarchiade mowr i chi, Hoelion Wyth Hendy Gwyn ar ddathlu deugain mlynedd ers sefydlu’r gangen nôl yn 1979. Mae’n garreg filltir bwysig yn eich hanes a dim ond un cangen sy’n henach na chi, sef cangen Aberporth.
  Gallwch ymfalchio yn y cyfraniad aruthrol mae’ch cangen wedi ei wneud tuag at fywyd diwylliannol Hendy Gwyn a’r ardal, yn ogystal ag o fewn Cymdeithas yr Hoelion Wyth.

  Dyma bennill neu ddou i’ch cyfarch.

  Llongyfarchiade gwresog, i Hoelion Hendy Gwyn,
  Ar ddathlu carreg filltir, Arbennig y nos hyn.

  Rhown ddiolch yma heno, Am bopeth da a gaed,
  Rhown ddiolch unwaith eto, Am bopeth da a wnaed.

  Gwarchod iaith fu’n bwysig iawn, Ac hefyd cymdeithasu,
  Gwnaethpwyd hyn i gyd a mwy, Am hynny diolch ichi.

  Hyderaf y gwnewch gofio, Wrth fynd ymlaen yn llawen,
  Arwyddair y Gymdeithas, Nid rhwd anrhydedd Hoelen.

  Pob llwyddiant i’r dyfodol, Na ellir ei ddarogan,
  Ond cofiwn gyda’n gilydd, Taw mlan o hyd ma Canan!

  Eurfyl Lewis, ar ran Cangen Beca a Cymdeithas yr Hoelion Wyth

  Cangen Cors Caron
  Llongyfarchiadau mawr i gangen Hoelion 8 Hen-dy-Gwyn-Ar-Daf ar gyrraedd penblwydd arbennig iawn, sef dathlu 40 mlynedd ers ei sefydlu. Mwynhewch y cinio heno a pheidiwch yfed gormod o win y Mimosa!
  John Jones (Cadeirydd Cangen Cors Caron)

  Cangen Sion Cwilt
  Llongyfarchiadau ar y penblwydd arbennig yn 40 – mwynhewch heno. Pob dymuniad da a cadwch fynd i’r dyfodol.
  Calfin (Cadeiridd) ar ran cangen Sion Cwilt.

  Cangen Wes Wes
  40 o flynyddoedd wedi mynd. Llongyfarchiade wrth Cangen Wes Wes. Dw i’n siwr cewch chi noson arbennig heno. Ma Ithel a Mel siwr o fod yn cofio’r noson ddechreuodd Cangen Hendy-gwyn……..nhw sy henaf siwr o fod!!!!!
  Diolch i chi gyd am gefnogi Cangen Wes Wes. Peter Rees.

  Ithel Parri-Roberts; Claude James (Cadeirydd), John Davies; Mel Jenkins (Swyddog Adloniant); Iorwerth Davies; Verian Williams (Ysgrifennydd a Dewi James (Trysorydd).

  John Davies yn torri’r gacen